Trang chủ / Thừa phát lại

1. Tống đạt: Các văn bản của Cơ quan nhà nước;
2. Lập vi bằng: Làm chứng cứ, căn cứ để thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật.
3. Xác minh điều kiện thi hành án: Để làm cơ sở nộp đơn yêu cầu Thi hành án cho đương sự. Cụ thể: thực hiện việc xác minh điều kiện Thi hành án cho các Bản án, Quyết định đo Tòa án và cơ quan Thi hành án các cấp ban hành đối với tất cả các loại tài sản cần xác minh bao gồm: bất động sản, động sản...
4. Thi hành án: Trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định của Tòa án.