Trang chủ / Quản tài viên

Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán gồm:
1. Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã
2. Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ.
3. Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;
4. Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;
5. Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản thanh lý của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;
6. Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;
7. Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;
8. Đại diện cho doanh nghiệp, báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.