Trang chủ / Công chứng

1. Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, thuê mượn bất động sản và động sản như: nhà đất, nhà xưởng, ôtô, xe máy, tàu biển, v.v,...
2. Hợp đồng cầm cố, thế chấp, vay tiền ngân hàng;
3. Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai;
4. Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền;
5. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
6. Hợp đồng đầu tư góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất;
7. Hợp đồng kinh tế, thương mại, kinh doanh và dịch vụ;
8. Hợp đồng có yếu tố nước ngoài;
9. Văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ, chồng;
10. Di chúc, nhận lưu giữ di chúc;
11. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;
12. Công chứng bản dịch, chữ ký, sao y từ bản chính;
13. Cấp bản sao hợp đồng được lưu trữ tại văn phòng công chứng;
14. Công chứng hợp đồng giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện công chứng;
15. Hoạt động công chứng khác theo quy định của pháp luật như: Công bố di chúc; cấp bản sao các hợp dồng giao dịch được lưu trữ tại văn phòng;