Trang chủ / Yêu cầu với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Yêu cầu với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

05/12/2023


Ngày 20/11/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Yêu cầu về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;

- Phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Có đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Yêu cầu với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Yêu cầu với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Ảnh minh họa).

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có các quy định nội bộ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó phải đảm bảo:

- Phù hợp với quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;

- Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành quy định về tổ chức, quản trị và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu; Ban kiểm soát ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành các quy chế, quy trình, thủ tục tác nghiệp (sau đây gọi là quy trình nội bộ);

- Được đánh giá định kỳ về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết).

Thông tư 14/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/10/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.