Trang chủ / Vì sao phải đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?

Vì sao phải đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?

26/10/2021


- Phục vụ cho mục đích kinh doanh

  - Cở sở pháp lý cho cơ quan tư pháp khi giải quyết các tranh chấp

  - Khi chủ thể đã đăng kí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì nhà nước có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ như: bảo vệ dân sự, hình sự, hành chính, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu)