Trang chủ / Trường hợp được ghi số định danh lên Sổ đỏ từ 16/10/2023

Trường hợp được ghi số định danh lên Sổ đỏ từ 16/10/2023

18/10/2023


Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Trong đó, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sa đổi, b sung quy định v vic ghi thông tin người s dng đất, ch s hu tài sn gn lin vi đất trên Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất (S đỏ) t ngày 16/10/2023:

Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoc “Bà”), sau đó ghi h tên, năm sinh, tên và s giy t nhân thân (nếu có), địa ch thường trú.

Giy t nhân thân là Giy chng minh nhân dân thì ghi “CMND s:…”; trường hp Giy chng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ s:…”; trường hp th Căn cước công dân thì ghi “CCCD s:…”;

Trường hp chưa có Giy chng minh nhân dân hoc th Căn cước công dân thì ghi “Giy khai sinh s…” hoc “s định danh cá nhân”.

Như vy, t ngày 16/10/2023, trong trường hp cá nhân được cp S đỏ chưa có Giy chng minh nhân dân hoc th Căn cước công dân thì ghi s ca Giy khai sinh hoc s định danh cá nhân (trước đây ch ghi s ca Giy khai sinh).

Trường hợp được ghi số định danh lên Sổ đỏ từ 16/10/2023

Mi: Trường hp được ghi s định danh lên S đỏ t 16/10/2023 (nh minh ha).

Bên cnh đó, Thông tư mi cũng b sung thêm trường hp xác nhn thay đổi vào Giy chng nhn đã cp khi đăng ký biến động đất đai, tài sn gn lin vi đất. C th:

Người s dng đất, ch s hu tài sn gn lin vi đất nếu có nhu cu thì được xác nhn thay đổi s định danh cá nhân trên Giy chng nhn đã cp đồng thi vi th tc đăng ký biến động đất đai, tài sn gn lin vi đất.

Ngun Lut Vit Nam.