Trang chủ / Tôi có thể dịch một bài hát nhạc và lời nước ngoài và đăng ký bản quyền bài hát bằng tiếng Việt được hay không?

Tôi có thể dịch một bài hát nhạc và lời nước ngoài và đăng ký bản quyền bài hát bằng tiếng Việt được hay không?

26/10/2021


Bài hát dịch từ tiếng nước ngoài muốn được đăng ký bảo hộ quyền tác giả cần đáp ứng được các điều kiện sau:
  • Không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm. Để bài hát dịch từ tiếng nước ngoài được bảo hộ thì phải đáp ứng điều kiện đầu tiên là không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
  • Phải được sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Chỉ trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị; thì không phải xin phép hay có sự đồng ý của tác giả. Còn lại mọi hành vi dịch bài hát từ tiếng nước ngoài đều phải có sự cho phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
  • Phải mang dấu ấn riêng của tác giả tác phẩm phái sinh. Bài hát dịch từ tiếng nước ngoài phải thể hiện được sự sáng tạo mới mẻ mang dấu ấn tác giả của nó nhưng phải đảm bảo không xâm phạm tới quyền tài sản của tác giả tạo ra tác phẩm gốc và không trái với thuần phong mỹ tục. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi bài hát được dịch từ tiếng nước ngoài , được pháp luật bảo hộ mà không cần phải đăng ký.