Trang chủ / Thống nhất về sử dụng hóa đơn với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Thống nhất về sử dụng hóa đơn với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

24/08/2022


Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8042/BTC-TCHQ về việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã hướng dẫn nộp hóa đơn khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ trong trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan tại khoản 3 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp bản chụp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thay hóa đơn giá trị gia tăng thông qua hệ thống dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Thống nhất về sử dụng hóa đơn với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Thống nhất về sử dụng hóa đơn với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (Ảnh minh họa).

Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp bản chụp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn giá trị gia tăng thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan.

Nguồn Luật Việt Nam.