Trang chủ / Thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

12/10/2022


Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khi:

- Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng;

- Không bị cấm, hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai
Hiệu lực của thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai (Ảnh minh họa).

Thông tư 11 quy định rõ riêng đối với bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai chỉ phát hành theo hình thức thư bảo lãnh.

Theo đó, thư bảo lãnh có hiệu lực kể từ thời điểm phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà theo cam kết tại hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trừ trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.

Trường hợp ngân hàng thương mại và chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trước thời hạn, các thư bảo lãnh đã phát hành cho các bên mua trước đó vẫn có hiệu lực cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.