Trang chủ / Thời hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp

Thời hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp

03/11/2022


Ngày 27/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.

Thông tư 17/2022/TT-BCT bổ sung thời hạn của Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

Giấy phép cấp mới có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp. Đối với hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POP), thời hạn của Giấy phép là 05 năm kể từ ngày cấp hoặc bằng thời hạn đăng ký miễn trừ quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Thời hạn của Giấy phép cấp lại và cấp điều chỉnh bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp.

Thời hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp (Ảnh minh họa).

Thời hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi quy định về việc báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Trước ngày 15/02 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước đến Cục Hóa chất, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt địa điểm sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (https://chemicaldata.gov.vn/cms.xc).

Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất hoặc chấm dứt hoạt động hóa chất đến Cục Hóa chất, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Trước ngày 01/3 hàng năm, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý đến Cục Hóa chất thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ 22/12/2022.

Nguồn Luật Việt Nam.