Trang chủ / Thay đổi thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Thay đổi thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

29/09/2023


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ban hành ngày 18/9/2023 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trước đây, thẩm quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Tuy nhiên theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 70/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định là các cơ quan có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người sử dụng lao động đã báo cáo.

Như vậy, thẩm quyền ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã được thay thế bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thay đổi thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Thay đổi thẩm quyền chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài (Ảnh minh họa).

Nghị định 70 quy định thời hạn ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Với sự thay đổi trên, việc quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.