Trang chủ / Sửa quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 01/01/2024

Sửa quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 01/01/2024

13/02/2023


Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập đến tại Luật Khám, chữa bệnh do Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023 vừa qua.

Tại Điều 119 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (sửa đổi 2013). Theo đó, thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và lĩnh vực khác gồm:

- Phần thu nhập không chia của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Để lại để đầu tư phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

- Phần thu nhập không chia của cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa nhưng không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lĩnh vực xã hội hóa khác: Để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác;

- Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã: Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Sửa quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 01/01/2024

Sửa quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 01/01/2024 (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, hiện nay, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi 2013 quy định về thu nhập được miễn thuế TNDN trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và lĩnh vực khác gồm:

- Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hoá khác: Để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hoá khác;

- Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã: Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.