Trang chủ / Sửa đổi quy định về mua bán vàng miếng từ 27/11/2023

Sửa đổi quy định về mua bán vàng miếng từ 27/11/2023

04/11/2023


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Thông tư 12 đã sửa đổi bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

- Sửa đổi quy định về thông báo kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp:

Theo đó, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.

(Bổ sung quy định thông báo cho Sở Giao dịch)

Quy định mới về mua bán vàng miếng từ 27/11/2023

Quy định mới về mua bán vàng miếng từ 27/11/2023 (Ảnh minh họa).

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn thanh toán tiền và thời hạn giao, nhận vàng miếng:

Vào cuối ngày ký xác nhận giao dịch và cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối lập danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ tiền mua vàng miếng trong ngày và thông báo bằng văn bản cho Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ để giao vàng miếng cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thông báo để thanh toán tiền sau khi giao, nhận vàng miếng:

Ngay sau khi kết thúc việc giao, nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho quỹ thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở Giao dịch để thực hiện thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

(Trước đây quy định thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch để thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp)

Thông tư 12/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.