Trang chủ / Sẽ ban hành 2 Nghị định, 4 Thông tư về Căn cước trước 01/7/2024

Sẽ ban hành 2 Nghị định, 4 Thông tư về Căn cước trước 01/7/2024

20/02/2024


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước ban hành kèm Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chỉ phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ và các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước trước ngày 01/7/2024:

  • Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
  • Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.
  • Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước.
  • Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước.
  • Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tàng thư căn cước, cư trú.
  • Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Sẽ ban hành 2 Nghị định về Căn cước trước 01/7/2024

Sẽ ban hành 2 Nghị định về Căn cước trước 01/7/2024 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Kế hoạch cũng yêu cầu Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về Bộ Công an trong tháng 6/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Luật Việt Nam.