Trang chủ / Sắp ban hành 7 Luật, 4 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường BĐS

Sắp ban hành 7 Luật, 4 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường BĐS

13/03/2023


Ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, khả thi, trong đó tập trung:

- Khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu giá (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi)...

- Tích cực nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội xem xét, ban hành "Nghị quyết thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội".

Sắp ban hành 7 Luật, 4 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường BĐS

Sắp ban hành 7 Luật, 4 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường BĐS (Ảnh minh họa).

- Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các Nghị định tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản:

    Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án bất động sản; phù hợp hơn với thực tiễn và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

    Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, để giải quyết tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối bất động sản không phải nhà ở.

    Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Đầu tư.

Để các địa phương thực hiện thuận lợi và thống nhất, nghiên cứu và xây dựng Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị

Ngoài ra, các địa phương cần ban hành ngay các quy định, hướng dẫn và giải pháp tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Với các vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Nguồn Luật Việt Nam.