Trang chủ / Hướng dẫn về thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ

Hướng dẫn về thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ

25/03/2024


Công văn số 116/CTTTH-TTHT ngày 02/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn về việc thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ.

Về việc thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ, Cục Thuế trả lời như sau:

Tại khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ ban hành về hóa đơn, chứng từ quy định:

    “Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

    1.  Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

    2.  Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng) ”.

Tại khoản 1 và 2, Điều 8 Thông tư số 21/VBHN-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:

    “Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

    1.  Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

    2.  Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

    “Điều 8. Doanh thu

    ...2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa bán ra là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

    Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ ”

Hướng dẫn về thời điểm ghi nhận doanh thu với hàng hóa, dịch vụ

Hướng dẫn về thời điểm ghi nhận doanh thu với hàng hóa, dịch vụ (Ảnh minh họa).

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

-  Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

-  Thời điểm xác định thuế GTGT: Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Nguồn Luật Việt Nam.