Trang chủ / Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ khi thuê xe của hộ kinh doanh

Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ khi thuê xe của hộ kinh doanh

07/03/2024


Cục thuế tỉnh Cần Thơ đã có Công văn 419/CTCTH-TTHT ngày 30/01/2024 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ khi thuê xe của hộ kinh doanh.

Cụ thể, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC) như sau:

    “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

    1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

    b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

    c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

    Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

    ...”

    2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

    ...

    2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

    - Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

    - Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

    - Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

    ...”

Trường hợp có phát sinh chi phí thuê xe, nếu khoản chi phí này đáp ứng quy định các khoản chi phí được trừ và không thuộc trường hợp các khoản chi không được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì khoản chi phí thuê xe được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hướng dẫn về hóa đơn khi thuê xe của hộ kinh doanh

Hướng dẫn về hóa đơn khi thuê xe của hộ kinh doanh (Ảnh minh họa).

Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật được xác định như sau:

- Trường hợp thuê xe của Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên thì phải có hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

- Trường hợp thuê xe của cá nhân không kinh doanh thì hồ sơ, chứng từ được xác định theo quy định tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Nguổn Luật Việt Nam.