Trang chủ / Hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án từ 25/4/2023

Hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án từ 25/4/2023

28/03/2023


Ngày 09/3/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-TANDTC quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thông tư 01 hướng dẫn về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án quy định tại Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

- Người từng là chuyên gia, nhà chuyên môn khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ: Chuyên gia tâm lý học, chuyên gia sở hữu trí tuệ, chuyên gia tài chính...

Hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

Hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án (Ảnh minh họa).

- Người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ, ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư.

Đồng thời, có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Ví dụ: Già làng, trưởng bản,... tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là người có uy tín, hiểu biết phong tục tập quán trong cộng đồng dân cư.

Thông tư 01/2023/TT-TANDTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.