Trang chủ / Giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn năm 2023

Giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn năm 2023

17/03/2023


Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước thay đổi mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam như sau:

- Giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) từ 5,5%/năm xuống còn 5,0%/năm.

- Giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô từ 6,5% xuống còn 6,0%/năm.

Quyết định 314/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày 15/3/2023 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.

Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn năm 2023

Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn năm 2023 (Ảnh minh họa).

Cũng trong ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn ban hành Quyết định 313/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các mức lãi suất như sau:

- Lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm;

- Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống còn 3,5%/năm;

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm từ 7,0%/năm xuống còn 6,0%/năm.

Quyết định 313/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.