Trang chủ / Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

31/01/2023


Ngày 30/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 7/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung trên.

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 (Ảnh minh họa).

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023 và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nguồn Luật Việt Nam.