Trang chủ / Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài chính

Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài chính

09/12/2023


Ngày 01/12/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Theo Điều 6 Thông tư 72, việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện khi cơ quan, tổ chức có đơn vị sự nghiệp công lập khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài chính để sáp nhập, hợp nhất.

Đồng thời, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài chính đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

- 02 năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

- Không đảm bảo mức độ tự chủ từ 30% trở lên chi thường xuyên hoặc có 30% số lượng người làm việc trở lên được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trước 01/02/2024) hoặc không còn khả năng đảm bảo mức độ tự chủ (đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập từ 01/02/2024).

- Không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài chính

Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài chính (Ảnh minh họa).

Việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ tài chính như nhau đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của các đơn vị.

Trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 72/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.