Trang chủ / Điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ 20/11/2023

Điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ 20/11/2023

05/10/2023


Điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Theo Điều 12, trong 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập sự có văn bản đề nghị công nhận hoàn thành tập sự, kèm theo là Báo cáo kết quả tập sự và Sổ nhật ký tập sự (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu) gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Tư pháp ra quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Điều kiện công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng bao gồm:

- Người tập sự có đủ điều kiện tập sự và không thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự;

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và không thuộc trường hợp phải thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong quá trình hướng dẫn;

- Người tập sự hoàn thành thời gian tập sự; có Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự nộp đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này và biểu mẫu kèm theo; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác của người tập sự.

Điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ 20/11/2023

Điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng từ 20/11/2023 (Ảnh minh họa).

Lưu ý, người đã được công nhận hoàn thành tập sự mà bị phát hiện không đáp ứng các điều kiện để được công nhận hoàn thành tập sự thì Sở Tư pháp ra quyết định hủy bỏ kết quả tập sự đã được công nhận.

Người bị hủy bỏ kết quả tập sự vẫn được đăng ký tập sự lại nếu đáp ứng các điều kiện tập sự.

Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.