Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/11/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/11/2023

21/11/2023


Nhiều chính sách mới quan trọng như giảm tiền thuê đất năm 2023, thời hạn chuyển đổi trường bán công sang công lập, điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng... chính thức có hiệu lực.

1. Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Chính sách giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực từ hôm nay.

Chính sách này áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Chính sách mới có hiệu lực 20/11/2023: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 (Ảnh minh họa).

2. Chính sách chuyển đổi trường bán công sang công lập

Căn cứ quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT nếu chưa thực hiện việc chuyển đổi thì phải hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2025.

Trong đó, các trường hợp chuyển đổi bao gồm:

- Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập;

- Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

3. Điều kiện hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

Thông tư số 08/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng quy định về điều kiện công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng bao như sau:

- Người tập sự có đủ điều kiện tập sự và không thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự;

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và không thuộc trường hợp phải thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong quá trình hướng dẫn;

- Người tập sự hoàn thành thời gian tập sự; có Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự nộp đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này và biểu mẫu kèm theo; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác của người tập sự.

4. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực xây dựng 3 - 5 năm/lần

Thông tư số 08/2023/TT-BXD quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong lĩnh vực xây dựng là từ đủ 03 - 05 năm.

Thời điểm tính hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm cấp có thẩm quyền ban hành văn bản điều động, phân công, bố trí nhiệm vụ đối với công chức, viên chức.

Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm các lĩnh vực:

- Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng;

- Thẩm định dự án xây dựng;

- Quản lý quy hoạch xây dựng.

5. Hướng dẫn vị trí việc làm viên chức ngành tư pháp, tài nguyên môi trường

5.1. Ngành tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tài nguyên và môi trường tại Thông tư 10/2023/TT-BTNMT.

Theo đó, bản mô tả vị trí việc làm cùng khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tài nguyên và môi trường đảm bảo:

- Khung năng lực của vị trí lãnh đạo, quản lý: Phù hợp với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý do cấp có thẩm quyền quyết định.

- Khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: Phù hợp tiêu chuẩn chức danh đó hoặc tiêu chuẩn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

5.2. Ngành, lĩnh vực tư pháp

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTP hướng dẫn chi tiết vị trí lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp lĩnh vực tư pháp đối với:

  • 16 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì tiếp tục thực hiện cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với viên chức đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cao hơn so với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Thông tư này trước ngày 20/11/2023 thì tiếp tục giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nguồn Luật Việt Nam.