Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/10/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/10/2023

21/10/2023


Từ ngày 20/10/2023, Thông tư số 02/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Tòa án có thm quyn gii quyết yêu cu bi thường thuc phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước trong t tng hình s, t tng hành chính được xác định như sau:

- Tòa án đang gii quyết theo th tc sơ thm v án hình s có thm quyn gii quyết yêu cu bi thường thuc phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước khi v án có đủ các điu kin:

    B can, b cáo là người thi hành công v trong hot động qun lý hành chính, t tng dân s, t tng hành chính, thi hành án hình s, thi hành án dân s có hành vi quy định ti Điu 17, Điu 19, Điu 20, Điu 21 Lut Trách nhim bi thường ca Nhà nước;

    Hành vi ca b can, b cáo b truy t gây ra thit hi và yêu cu bi thường thuc phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước có liên quan vi nhau;

    Có yêu cu bi thường ca người có quyn yêu cu bi thường quy định ti Điu 5 Lut Trách nhim bi thường ca Nhà nước.

- Tòa án đang gii quyết theo th tc sơ thm v án hành chính có thm quyn gii quyết yêu cu bi thường thuc phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước khi v án có đủ các điu kin:

    Người b kin có quyết định hành chính, hành vi hành chính quy định ti Điu 7 Lut T tng hành chính và Điu 17 Lut Trách nhim bi thường ca Nhà nước;

    Quyết định hành chính, hành vi hành chính b kin gây ra thit hi và yêu cu bi thường thuc phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước có liên quan vi nhau;

    Có yêu cu bi thường ca người có quyn yêu cu bi thường quy định ti Điu 5 Lut Trách nhim bi thường ca Nhà nước.

Chính sách mới có hiệu lực 20/10/2023

Chính sách mi có hiu lc 20/10/2023 (nh minh ha).

- Trong quá trình gii quyết v án hình s, Tòa án không gii quyết yêu cu bi thường thuc phm vi trách nhim bi thường ca Nhà nước trong hot động t tng hình s khi b can, b cáo là người thi hành công v có hành vi gây thit hi quy định ti Điu 18 Lut Trách nhim bi thường ca Nhà nước.

Vic gii quyết yêu cu bi thường trong trường hp này được thc hin ti cơ quan trc tiếp qun lý người thi hành công v gây thit hi theo quy định ti Mc 1 Chương V Lut Trách nhim bi thường ca Nhà nước.

Ngun Lut Vit Nam.