Trang chủ / Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

01/03/2024


Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) tại Tờ trình số 25/TTr-BTC ngày 06/02/2024 của Bộ Tài chính và hồ sơ liên quan kèm theo, cụ thể:

- Nghiên cứu, chưa bổ sung vào Chính sách 5 của Đề nghị xây dựng Luật nội dung mới về phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia bảo đảm phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

- Tiến độ trình dự án Luật như sau:

    Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024);

    Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi (Ảnh minh họa).

Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật và gửi Bộ Tư pháp tiến hành các thủ tục trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024.

Nguồn Luật Việt Nam.