Trang chủ / Cách thức tìm hiểu về tài sản đấu giá, trình tự và thủ tục đấu giá

Cách thức tìm hiểu về tài sản đấu giá, trình tự và thủ tục đấu giá

04/09/2020


Người tham gia đấu giá tìm hiểu về tài sản đấu giá, trình tự và thủ tục đấu giá bằng các cách thức dưới đây:

1.1. Tìm hiểu quy chế cuộc đấu giá
- Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 34 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 :
+ Tổ chức đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản;
+ Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá.
- Căn cứ Khoản 2 Luật đấu giá tài sản 2016, quy chế cuộc đấu giá bao gồm những nội dung chính sau đây:
+ Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
+ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
+ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
+ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
+ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
+ Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
+ Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1.2. Tìm hiểu các thông tin niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá:

1.2.1. Tìm hiểu các thông tin niêm yết về việc đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá:
- Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016, Tổ chức đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:
+ Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;


Sau đây viết tắt là Luật đấu giá tài sản 2016
Khoản 12 Điều 5 Luật đấu giá tài sản 2016: “Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản”
Khoản 3 Điều 5 Luật đấu giá tài sản 2016: “Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên; giá ban đầu cao nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống”.
+ Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.
- Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016, các thông tin chính phải niêm yết bao gồm:
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá ;
+ Các nội dung quy định tại quy chế cuộc đấu giá ở mục 1.1, trừ các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1.2.2. Tìm hiểu thông báo công khai việc đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá
- Căn cứ Khoản 4 Điều 35 và Khoản 1, 2 Điều 57 Luật đấu giá tài sản 2016, ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản, đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn trong trường hợp đấu giá lại khi đã đấu giá lần thứ hai nhưng vẫn không thành thì tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai một lần việc đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá.
- Căn cứ Khoản 4 Điều 57 Luật đấu giá tài sản 2016, nội dung thông báo công khai việc đấu giá tài sản bao gồm:
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
+ Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản;
+ Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;
+ Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; tiền đặt trước;
+ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

1.3. Xem tài sản đấu giá
Căn cứ Điều 36 Luật đấu giá tài sản 2016, việc xem tài sản đấu giá được quy định như sau:
- Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.
- Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, đối với tài sản đấu giá là quyền tài sản hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày.