Trang chủ / Bổ sung tiêu chí xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Bổ sung tiêu chí xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

22/07/2023


Đây là một trong những nội dung mới tại tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023.

Về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư, Luật Đầu tư 2023 bổ sung thêm các tiêu chí:

    + Không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác;

    + Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bổ sung tiêu chí xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Bổ sung tiêu chí xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, nhà thầu và nhà đầu tư tiếp tục phải đáp ứng các tiêu chí:

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể.

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

- Đối với nhà thầu nước ngoài, phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Luật Đấu thầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.