Trang chủ / Bổ sung quy định về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch

Bổ sung quy định về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch

21/08/2023


Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Trong đó, bổ sung quy định về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch.

Cụ thể, Nghị định 58/2023 bổ sung Điều 3a vào Điều 3 Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch gồm:

- Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật vềquản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

- Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng kinh phí của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy địnhcủapháp luật về ngân sách nhà nước.

- Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng hình thức kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia; tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng quy hoạch được lựa chọn trên cơ sở kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạchdo cơ quan lập quy hoạch tổ chức (nếu có); đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát…

Bổ sung quy định về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch

Bổ sung quy định về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch (Ảnh minh họa).

Ngoài ra Nghị định 58/2023 còn sửa đổi thời hạn lập quy hoạch như sau:

- Thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng: Không quá 36 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

- Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh: Không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt

- Trường hợp cần gia hạn thời gian lập quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch quyết định điều chỉnh kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Nguồn Luật Việt Nam.