Trang chủ / Ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư của dự án phải đấu thầu

Ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư của dự án phải đấu thầu

14/03/2024


Ngày 06/3/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Thông tư này quy định mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, gồm:

- Mẫu Thông báo mời quan tâm, Hồ sơ mời quan tâm.

- Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư của dự án phải đấu thầu (Ảnh minh họa).

Về việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu và nguyên tắc áp dụng mẫu, Thông tư 03 quy định:

- Bên mời quan tâm, bên mời thầu, tổ chuyên gia tổ chức lập thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu như sau:

    Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

    Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

    Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trong các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Thông tư này, nội dung in nghiêng có mục đích hướng dẫn, minh họa và được cụ thể hóa trên cơ sở quy mô, tính chất, lĩnh vực và điều kiện riêng (nếu có) của từng dự án.

Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, bên mời thầu vận dụng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 23/2024/NĐ-CP.

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 06/3/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.