Trang chủ / Ban hành 4 Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS trong năm 2024

Ban hành 4 Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS trong năm 2024

11/01/2024


Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6.

Cụ thể, trước ngày 15/9/2024, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì ban hành các Nghị định:

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nội dung quy định chi tiết về khoản 6 Điều 5, khoản 7 Điều 6, khoản 6 Điều 9, khoản 4 Điều 24, khoản 7 Điều 31, khoản 4 Điều 42, khoản 7 Điều 44, Điều 52, khoản 4 Điều 54, khoản 5 Điều 55, khoản 9 Điều 56, khoản 2 Điều 60, điểm b khoản 1 Điều 61, khoản 3 Điều 70, khoản 4 Điều 79 của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nội dung quy định chi tiết về khoản 3 Điều 72, khoản 3 Điều 73, khoản 7 Điều 74, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Ban hành 4 Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS trong năm 2024

Ban hành 4 văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS trong năm 2024 (Ảnh minh họa).

Trước ngày 15/11/2024, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính ban hành các Thông tư:

- Thông tư của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản.

- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về:

    + Sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

    + Hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá;

    + Hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Quyết định 19/QĐ-TTg còn phân công nhiệm vụ soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Căn cước, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông...

Nguồn Luật Việt Nam.