Trang chủ / 2 trường hợp mất Giấy đăng kiểm không cần đăng kiểm lại

2 trường hợp mất Giấy đăng kiểm không cần đăng kiểm lại

30/03/2023


Thông tư mới về đăng kiểm xe ô tô đã bổ sung trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định/Tem kiểm định bị mất, hư hỏng nhưng không phải đưa xe đi kiểm định lại.

Theo đó, nếu Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc 02 trường hợp sau thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại:

1- Mất Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu/Tem kiểm định lần đầu của xe thuộc đối tượng miễn kiểm định:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu, Tem kiểm định lần đầu, chủ phương tiện/người được ủy quyền đến các đơn vị đăng kiểm khai báo theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 02/2023/TT-BGTVT để được in lại 01 lần duy nhất Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định => không phải mang xe đến đơn vị đăng kiểm.

2 trường hợp mất Giấy đăng kiểm không cần đăng kiểm lại (Ảnh minh họa).

2- Hư hỏng, có sự sai lệch so với thông tin xe trên Giấy chứng nhận kiểm định/Tem kiểm định của xe được miễn kiểm định lần đầu:

Chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đã được cấp đến đơn vị đăng kiểm và khai báo theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 02/2023/TT-BGTVT để được in lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định => không phải mang xe đến đơn vị đăng kiểm.

Trước đây, tất cả các trường hợp bị mất, hư hỏng Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đều phải mang xe đến để kiểm định lại và cấp Giấy kiểm định, Tem kiểm định.

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.