Trang chủ / Tôi muốn hỏi trong những trường hợp nào thì phải thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

Tôi muốn hỏi trong những trường hợp nào thì phải thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?

15/03/2021


Theo khoản 1 Điều 60 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định người có tài sản đấu giá mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản để đấu giá tài sản trong các trường hợp sau đây:

- Luật quy định việc đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;

- Không lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản

Và người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội đồng.

 Hội đồng đấu giá tài sản gồm ba thành viên trở lên; Chủ tịch Hội đồng là người có tài sản đấu giá hoặc người được ủy quyền; thành viên của Hội đồng là đại diện cơ quan tài chính, cơ quan tư pháp cùng cấp, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Hội đồng đấu giá tài sản có thể ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản để cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá.


PHẢN HỒI