Trang chủ / Tôi là chủ nợ không có bảo đảm của Doanh nghiệp tư nhân X và đã hơn 4 tháng nhưng Doanh nghiệp X vẫn không có khả năng thanh toán. Hiện tại tôi muốn nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp X thì có được không và có phải nộp lệ phí gì hay không?

Tôi là chủ nợ không có bảo đảm của Doanh nghiệp tư nhân X và đã hơn 4 tháng nhưng Doanh nghiệp X vẫn không có khả năng thanh toán. Hiện tại tôi muốn nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp X thì có được không và có phải nộp lệ phí gì hay không?

29/09/2020


Đối với câu hỏi của anh, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Phá sản năm 2014 thì Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Như vậy, nếu hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn phải thanh toán mà Doanh nghiệp X không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì anh có quyền nộp đơn đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Phá sản năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

3. Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.”

Như vậy, việc nộp lệ phí phá sản là bắt buộc để Tòa án tiến hành thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản.

Theo quy định tại Điều 22 Luật Phá sản năm 2014 về lệ phí phá sản thì Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này không phải nộp lệ phí phá sản. Và khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản năm 2014 quy định: “ ….2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán”.

Trường hợp bạn không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Phá sản năm 2014, không thuộc một trong các đối tượng nêu trên nên bạn phải nộp lệ phí phá sản đề Tòa thụ lý giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Cụ thể, theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án thì lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là 1.500.000 đồng.


PHẢN HỒI