Trang chủ / Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công

09/06/2021


Ngày 4/6/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định 856/QĐ-TTg Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021 - 2023 và kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.

Về vay, trả nợ của Chính phủ trong giai đoạn 2021 - 2023, tổng mức vay của Chính phủ là khoảng 1.738.400 tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1.604.000 tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 134.400 tỷ đồng.

Trong đó, kế hoạch vay,trả nợ công năm 2021 cụ thể như sau:

(1) Vay của Chính phủ 624.221 tỷ đồng, gồm: vay trong nước 527.357 tỷ đồng và vay nước ngoài 96.864 tỷ đồng, trong đó:

- Vay cho cân đối ngân sách trung ương: 579.772 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi 318.870 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 260.902 tỷ đồng.

- Vay về cho vay lại: 44.449 tỷ đồng.

(2) Trả nợ của Chính phủ 394.506 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ 366.224 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại 28.282 tỷ đồng.

(3) Về vay được Chính phủ bảo lãnh:

- Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với 2 ngân hàng chính sách sẽ được xác định trên cơ sở Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị phát hành của 2 ngân hàng chính sách theo quy định tại Nghị định 91/2018/NĐ-CP.

- Rút vốn vay trong nước và nước ngoài của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trong năm.

(4) Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021

- Vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác với số tiền khoảng 28.797 tỷ đồng.

- Trả nợ của chính quyền địa phương 6.662 tỷ đồng, gồm chi trả gốc 3.997 tỷ đồng và chi trả lãi 2.665 tỷ đồng.

(5) Vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh:

Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 6.350 triệu USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18%-20% so với dư nợ tại thời điểm 31/12/2020

Quyết định 856/QĐ-TTg  có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


PHẢN HỒI