Trang chủ / Kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối với các bên không? Và nếu một bên không tự nguyện thi hành thì có bên còn lại có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cưỡng chế không?

Kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối với các bên không? Và nếu một bên không tự nguyện thi hành thì có bên còn lại có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cưỡng chế không?

26/09/2020


Kết quả hòa giải thành có hiệu lực đối với các bên theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu một bên không tự nguyện thi hành theo kết quả hòa giải thành thì bên còn lại không có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cưỡng chế.

Trường hợp một trong hai bên có đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền công nhận văn bản kết quả hòa giải thành và được Tòa án có thẩm quyền công nhận bằng một quyết định thì khi một bên không tự nguyện thi hành theo thỏa thuận bên con lại mới có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cưỡng chế buộc phải thi hành.

Cơ sở pháp lý: Điều 16 Nghị định số 22/2017/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 24 tháng 02 năm 2017

Khoản 9 Điều 419 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 


PHẢN HỒI