Trang chủ / Hình thức trả lương cho người lao động từ ngày 1/2/2021

Hình thức trả lương cho người lao động từ ngày 1/2/2021

16/12/2020


Ngày 14/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP để hướng dẫn chi tiết Điều 96 về hình thức trả lương nêu tại Bộ luật Lao động năm 2019

Theo đó, khoản 1 Điều 96 Bộ luật Lao động nêu rõ:

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán

Cụ thể tại Điều 54 Nghị định 145 đã hướng dẫn chi tiết các hình thức trả lương như sau:

- Căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ: Thông qua thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì có các hình thức trả lương sau đây:

Tiền lương tháng trả cho 01 tháng làm việc;

Tiền lương tuần được trả cho 01 tuần làm việc. Nếu hợp đồng lao động thỏa thuận trả lương theo tháng thì tiền lương tuần được tính theo công thức: Tiền lương tháng x 12 tháng/52 tuần;

Tiền lương ngày trả cho 01 ngày làm việc: Nếu hợp đồng lao động thỏa thuận trả lương theo tháng thì tính theo công thức: Tiền lương tháng : số ngày làm việc bình thường trong tháng; nếu tính theo tuần thì tính theo công thức: Tiền lương tuần : số ngày làm việc trong tuần;

Tiền lương giờ được trả cho 01 giờ làm việc: Nếu hợp đồng lao động thỏa thuận theo tháng hoặc tuần hoặc ngày thì tiền lương theo giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường.

- Trả lương theo sản phẩm: Căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao;

- Tiền lương khoán: Tiền lương được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.


PHẢN HỒI