Trang chủ / Hình thức thỏa thuận hòa giải thương mại như thế nào thì đúng luật?

Hình thức thỏa thuận hòa giải thương mại như thế nào thì đúng luật?

30/11/2020


Căn cứ theo Điều 11 Nghị định số 22/2017/NĐ - CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về hòa giải thương mại quy định, thỏa thuận hòa giải phải được xác lập bằng văn bản.

Căn cứ theo Điều 11 Nghị định số 22/2017/NĐ - CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về hòa giải thương mại quy định, thỏa thuận hòa giải phải được xác lập bằng văn bản.


PHẢN HỒI