Trang chủ / Đình chỉ giải quyết tranh chấp trong trường hợp nào?

Đình chỉ giải quyết tranh chấp trong trường hợp nào?

12/12/2020


Căn cứ theo Điều 59 LTTTM 2010 quy định các trường hợp bị đình chỉ giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau:

Căn cứ theo Điều 59 LTTTM 2010 quy định các trường hợp bị đình chỉ giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;

c) Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;

d) Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;

đ) Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật này.


PHẢN HỒI