Trang chủ / Công ty tôi do làm ăn bị thua lỗ nên đã tiến hành các thủ tục tuyên bố phá sản. Trong quá trình tổ chức thanh lý tài sản công ty tôi muốn được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xin hỏi theo quy định của pháp luật công ty tôi phải thực hiện những quy trình như thế nào?

Công ty tôi do làm ăn bị thua lỗ nên đã tiến hành các thủ tục tuyên bố phá sản. Trong quá trình tổ chức thanh lý tài sản công ty tôi muốn được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xin hỏi theo quy định của pháp luật công ty tôi phải thực hiện những quy trình như thế nào?

15/03/2021


Theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, Công ty của ông/bà phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Việc thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm các nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá;

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá;

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều này;

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

          Bên cạnh đó Công ty của ông/bà căn cứ hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, các tiêu chí quy định để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn.


PHẢN HỒI