Trang chủ / Công ty tôi có ký hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty A. Hiện Công ty A còn nợ tôi tiền thuê nhưng do Công ty B đang thiếu nợ Công ty A số tiền tương đương Công ty A nợ công ty tôi. Nay Công ty B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho công ty tôi theo thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ Công ty A sang Công ty B. Vậy thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thuê có hiệu lực với Công ty B không

Công ty tôi có ký hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty A. Hiện Công ty A còn nợ tôi tiền thuê nhưng do Công ty B đang thiếu nợ Công ty A số tiền tương đương Công ty A nợ công ty tôi. Nay Công ty B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho công ty tôi theo thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ Công ty A sang Công ty B. Vậy thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thuê có hiệu lực với Công ty B không

26/09/2020


Công ty tôi có ký hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty A. Hiện Công ty A còn nợ tôi tiền thuê công ty tôi nhưng do Công ty B đang thiếu nợ Công ty A số tiền tương đương Công ty A nợ công ty tôi. Ba công ty ngồi lại thống nhất thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký của ba bên rằng: Công ty A thay vì trả nợ cho công ty tôi thì Công ty B sẽ nhận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ Công ty A sẽ trực tiếp trả nợ cho công ty tôi. Trong hợp đồng cho thuê văn phòng công ty tôi và Công ty A có thỏa thuận trọng tài giải quyết khi có tranh chấp. Nay, Công ty B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho công ty tôi theo thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ Công ty A sang Công ty B. Vậy thì thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thuê có hiệu lực với Công ty B không, công ty tôi khởi kiện tại Trung tâm trọng tài hay Tòa án?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 01/2014/ NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại, thì trong trường hợp của công ty bạn khi có sự chuyển giao nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng mà trong hợp đồng đó các bên có xác lập thỏa thuận trọng tài hợp pháp thì thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với bên được chuyển giao nghĩa vụ là Công ty B và và bên nhận chuyển giao là công ty bạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Do đó, bạn có quyền khởi kiện Công ty B tại Trung tâm trọng tài mà Công ty A và công ty bạn thỏa thuận trong hợp đồng.


PHẢN HỒI