Trang chủ / Ai phải là người chịu phí trọng tài?

Ai phải là người chịu phí trọng tài?

30/11/2020


Căn cứ theo Khoản 3 Điều 34 LTTTM 2010 quy định thì bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 34 LTTTM 2010 quy định thì bên thua kiện phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng trọng tài quy định khác hoặc Hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác


PHẢN HỒI